Studio Flash

  • fotografia
  • wideofilmowanie
  • studio fotograficzne
  • fotobudka dron
  • filmy reklamowe

RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz przepisów prawa krajowego, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Brelski prowadzący działalność gospodarczą „P.U.H. Flash Paweł Brelski” z siedzibą w: 25-606 Kielce, ul. Grochowa 22.

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, ich przetwarzaniem i korzystaniem z praw związanych z tym przetwarzaniem proszę się kontaktować na mail: kontakt@studioflash.com.pl albo pisemnie pod wskazanym wyżej adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f rozporządzenia.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:
a) Realizacji zawartej umowy
b) Marketingowych
c) Obsługi reklamacji
d) Obsługi próśb, żądań i wniosków kierowanych do Administratora Danych Osobowych
e) Wypełnienia obowiązku podatkowego i rachunkowego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom jedynie z mocy prawa i w granicach prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

7. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,
• sprostowania danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• wycofania udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

10. Administrator Danych wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.

Zawartość jest zabezpieczona. Prawy przycisk myszki jest nieaktywny.